Rood op straat

Onder het motto echte problemen en werkende oplossingen gaat de fractie van de PvdA periodiek uit op onderzoek. Zomer 2003 was dit rond het thema "buurten voor bewoners". In het najaar 2003 en voorjaar 2004 rond het thema "VMBO". In het najaar het thema jeugdzorg. Tijdens de campagne hebben we dit samen met de rode ingenieurs gedaan. Zie voor verslagen van deze onderzoekspolitiek met de rode ingenieurs op www.rodeingenieurs.nl.

Op deze pagina vindt je de verslagen van de "onderzoekspolitiek" van de fractie van de PvdA. Doel is er voor te zorgen dat in Den Haag het gaat om de problemen van mensen. En dat het in Den Haag gaat om oplossingen die werken.

6 april 2009
vmbo: ruim baan voor talent
Vandaag boekje gepresenteerd met voorstellen voor het vmbo, met voorwoord van Jeroen Dijsselbloem, de voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie onderwijsvernieuwing.
Lees verder
24 november 2008
Haal het beste uit vmbo-leerlingen, ruim baan voor de moderne ambachtschool
VMBO-scholen moeten meer vrijheid krijgen om het beste te halen uit leerlingen. Scholen die het slecht doen moeten beter ondersteund worden. Met die boodschap trekken PvdA-politici vandaag, maandag 24 november, door het land. Zij bezoeken VMBO-scholen die het goed doen of juist een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zelf ga ik bij drie VMBO-scholen in Utrecht op bezoek.
Lees verder voor de voorstellen en het boekje van de PvdA over het VMBO.
15 september 2006
Tijd voor mensen,
noodplan verpleeghuizenzorg voor ouderen

De PvdA-fractie is de laatste drie jaar met alle fractieleden op onderzoek geweest naar echte problemen en werkende oplossingen in oude wijken, het VMBO, de jeugdzorg, het platteland en de verpleeghuizen. Het laatste onderzoek hebben we in verpleeghuizen gedaan. Het resultaat is een noodplan verpleeghuizen voor ouderen.
Lees het boekje (pdf)
Lees ook op onderzoek in verpleeghuizen (31 oktober 2005)
4 februari 2006
Mensenwerk in het landelijk gebied
Op 26 september zijn we met de fractie op onderzoek geweest op het platteland. Onder het motto op zoek naar echte problemen en werkende oplossingen zijn we op 4 februari weer teruggegaan naar deze gebieden. Om onze antwoorden voor te leggen aan de bewoners van het landelijk gebied. Ik heb uitgebreid gesproken met mensen uit Soest, Baarn en Austerlitz. In het boek ‘Mensenwerk in het landelijk gebied’ staan een pakket van maatregelen om het landelijk gebied jong en vitaal te houden. Deze maatregelen zijn volgens de PvdA nodig omdat het landelijk gebied in hoog tempo vergrijst. Jonge gezinnen trekken weg omdat er geen werk meer is of omdat het huren of kopen van een huis onbetaalbaar is geworden.

Jongeren voelen zich niet meer betrokken. Voorzieningen vallen weg waardoor met name alleenstaande ouderen het maar met moeite redden. De PvdA is daarom voor het bouwen van betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren. Het platteland is niet alleen voor de rijken. Mensen met binding krijgen voorrang op de woningmarkt.
De PvdA geeft ook ruimte aan de initiatieven van de mensen zelf. Vrijwilligers krijgen alle steun en belemmerende regelgeving wordt ingeperkt. Daarnaast krijgen bewoners meer zeggenschap door het instellen van dorpsraden. Door middel van een eigen buurt- of dorpsbudget, bepalen bewoners zelf waaraan zij geld wil uitgeven, bijvoorbeeld onderhoud van plantsoenen. De PvdA vindt dat iedereen recht heeft op groen; groen is gezond, groen verbetert de leefomgeving van mensen en het vestigingsklimaat voor ondernemers.
De PvdA zet, naast de Ecologische Hoofdstructuur, dan ook in op natuur- en landschapselementen. De PvdA geeft ruimte aan startende en innoverende ondernemers. Zo liggen er kansen voor landbouw, natuurbeheer en toerisme. De PvdA biedt ruimte voor ondernemers die voorzieningen in stand houden en daar waar ze ontbreken weer opzetten.
Verder signaleert de PvdA dat veel voorzieningen op het platteland wegvallen. Hierbij kan worden gedacht aan de basisschool, bankdiensten en openbaar vervoer. Dit is een probleem voor jongeren, maar zeker ook voor ouderen. De PvdA wil deze voorzieningen voor het platteland behouden. Daarom heeft de PvdA een wetsvoorstel voor het behoud van bankdiensten op het platteland ingediend, dat voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt behandeld.

Lees de brochure Mensenwerk in het landelijk gebied (korte brochure met actiepunten)
Lees het rapport Mensenwerk in het landelijk gebied
31 oktober 2005
Meer rood op straat: op onderzoek in verpleeghuizen
Echte problemen en werkende oplossingen. Onder dit motto gaan we met de hele fractie periodiek op onderzoek uit. Na het VMBO, probleemwijken, jeugdzorg, veiligheid in de buurt en het vitale platteland gingen we nu naar 14 verpleeghuizen. We praten in Den Haag veel over verpleeghuizen. En een aantal van mijn collega’s bezoeken veel verpleeghuizen. Maar door met de hele fractie op onderzoek uit te gaan willen we op zoek naar wat we in Den haag kunnen doen om het voor de werkers in de verpleeghuizen makkelijker te maken de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Want in mijn bezoek aan de Amstelhof in Amsterdam (samen met mijn collega Khadija Arib) was dat iedereen duidelijk. Veel ideeën opgedaan. Die gaan we samenvoegen met die van mijn collega’s en dan komen we in februari weer met een boekje met onze antwoorden. De cliënten en het personeel verdienen meer steun.
Lees mijn verslag
20 juni 2005
Bewoners verdienen veiligheid
De politie moet dicht bij mensen zijn werk blijven doen. Dat is de belangrijkste les die de PvdA trekt uit een grote serie werkbezoeken die zij de afgelopen maand heeft afgelegd. Op 4 april bracht de gehele PvdA Tweede-Kamerfractie een bezoek aan zestien Nederlandse gemeenten dat geheel in het teken stond van het thema veiligheid. Deze bevindingen zijn gebundeld in het plan: "Bewoners verdienen veiligheid". Die we vandaag hebben gepresenteerd in de Utrechtse wijk Overvecht.

In “Bewoners verdienen veiligheid” pleit de PvdA voor eerherstel voor preventie. De PvdA wil dat de politie dichter bij de mensen en hun problemen komt te staan.
Verder doet de PvdA voorstellen voor de verbetering van de positie van slachtoffers van criminaliteit. De PvdA wil onder andere dat de aard van de prestatiecontracten tussen het Rijk en de politie moet veranderen: minder streven naar het aantal bonnen dat wordt uitgeschreven en meer afspraken maken over preventieve inzet en de kwaliteiten van de dienstverlening. Het moet makkelijker worden om aangifte te doen. En de politie moet meer tijd uittrekken voor samenwerking met scholen en winkeliers.

Wijkbewoners krijgen zeggenschap over de inzet van minimaal vijf procent van politiebudgetten (en andere organisaties op het gebied van veiligheid). Zo wordt het voor hen extra de moeite waard ook zelf aan veiligheid bij te dragen.

Verder wijst de PvdA een centraal aangestuurde politie en een ingrijpende reorganisatie van de politie af.
Lees ook het verslag van het werkbezoek op 10 april
26 april 2005
Buurten voor Bewoners 2
Samen met collega Jeroen Dijsselbloem en medewerker Stijn Verbruggen schreef ik het boekje 'Buurten voor Bewoners II'. Dit programmaboekje is een nader uitgewerkte uitgave van het in 2004 gepresenteerde 'Buurten voor bewoners'. Het betreft een verzameling van voorstellen om problemen die zich in verschillende wijken in heel Nederland voor doen, effectiever aan te pakken.
De PvdA wil de buurten weer teruggeven aan de bewoners. Voordat een buurt een plek wordt waar iedereen graag wil wonen, moet de leefbaarheid en veiligheid op orde zijn. En daarvoor moet in de oude wijken van de steden veel gebeuren: De PvdA spreekt van "een offensief tegen verloedering".
De kern van zo'n offensief is hard optreden tegen mensen die de boel verzieken in een wijk. Gemeente, corporatie en andere instanties kunnen veel meer dan ze vaak doen. Zo wordt er ten onrechte vaak naar de privacywetgeving gewezen als gegevensuitwisseling rond probleemveroorzakers spaak loopt. De PvdA vindt dat woningcorporaties een belangrijke taak hebben als het gaat om leefbare buurten. Zij moeten daarom ook actief zijn in het welzijnswerk. Bijvoorbeeld een buurtconciërge die aanspreekbaar is in de wijk, maar die ook de bewoners aanspreekt die problemen veroorzaken. Sommige corporaties doen dit al en zien prima resultaten. Een corporatie moet volgens PvdA Tweede Kamerlid Staf Depla niet alleen afgerekend worden op het aanbieden van betaalbare woningen, maar ook op de inzet voor de leefbaarheid in de wijk, bijvoorbeeld door het inzetten van een 'woon-maatschappelijk werker' of een buurtconciërge.
Een ander belangrijk onderdeel van het offensief rond leefbaarheid is dat er een geweldige pluim wordt uitgedeeld aan al die gewone, aardige en goede mensen die er iedere dag weer het beste van weten te maken en die hulp, steun en opvang bieden aan de mensen die het op eigen kracht - tijdelijk- niet redden. Initiatieven van dergelijke betrokken bewoners verdienen ondersteuning: bijvoorbeeld vanuit een wijkbudget of een bewonersbonus.
Lees het boekje
25 april 2005
Meer rood op straat: cultuur
De PvdA-fractie gaat regelmatig op onderzoek uit. Door met zijn allen te gaan heeft het meer impact en kan het de haagse werkelijkheid overstemmen. Dit keer was cultuur het onderwerp. We gingen naar toneelgezelschappen, musea, muziek etc. Ik ben op onderzoek geweest bij het Abben Museum in Eindhoven. Het museum dat in de wijk staat waar ik ben opgegroeid. Wat heeft de politiek te bieden aan de cultuurwereld. En wat kan de cultuurwereld bijdragen aan een mooie toekomst. Dat waren vragen die aan de orde kwamen. Maar ook net als bij de jeugdzorg en het VMBO-project, de bureaucratisering van de wereld,. Steken we niet zoveel geld uit in beveiliging en voorkomen van schade aan kunst dat we per saldo minder geld overhouden om mooie kunst te maken. Een ding was duidelijk. Liever Rik vd Ploeg die een opvatting had over cultuur waar je het niet mee eens was dan een staatssecretaris die alleen de markt laat spreken.
Over een paar maanden presenteren we weer een boekje met onze visie. Want de PvdA en cultuur moeten weer wat met elkaar krijgen.
16 november 2004
Discriminatie tijdens het uitgaan
In Utrecht en Amersfoort is discriminatie tijdens het uitgaan in het nieuws. Het speelt al veel langer. In december 2002 was ik als een van de rode ingenieurs in Tilburg om het probleem te onderzoeken.
Weblog 1 November 2004
Jeugd zorg voor de toekomst
Kinderen in Nederland behoren tot de gelukkigste kinderen van de wereld. Helaas geldt dat niet voor alle kinderen. Zo’n tien tot vijftien procent van hen leeft in een problematische situatie die hun ontwikkeling bedreigt. De PvdA wil deze kinderen, hun ouders, broers en zussen niet in de kou laten staan. Zij hebben hulp nodig. Met hulp maken ook deze kinderen meer kans op een evenwichtige groei naar volwassenheid. De Haagse politiek moet wat doen zodat hulpverleners, gezinnen, familieleden, onderwijzers et cetera deze families beter kunnen ondersteunen?
Op 27 september hebben leden van de Tweede Kamerfractie in 14 steden gesproken met jongeren en gezinnen met problemen, hun familieleden, hulpverleners en deskundigen. Op zoeken naar echte problemen en naar oplossingen. Professionals moeten hun werk kunnen doen, wij in Den Haag moeten dat mogelijk maken. Op basis van onze bezoeken hebben we een programmaboekje: 'Jeugd zorg voor de toekomst' geschreven. Het gaat over jongeren in problemen en hoe hen te helpen toch op te groeien tot evenwichtige en verantwoordelijke volwassenen. Ik was samen met John Leerdam op 27 september bij het bureau jeugdzorg in Gouda geweest. Op bezoek bij twee gezinnen, en daarna gesproken met hulpverleners. Professionele maar ook familieleden. Op 1 november hebben we met vijftig hulpverleners van verschillende organisatie ons programmaboekje besproken. Het kreeg veel bijval en een opdracht aan ons om in Den Haag de voorwaarden te creëren dat ze hun werk beter kunnen doen. Met als doel een betere jeugd zorg voor de toekomst. Het is mijn werk om er voor te zorgen dat de PvdA-fractie tijd blijft inruimen om op onderzoek uit te gaan. Tot nu toe een leuke klus met goede resultaten.
Lees naar boekje
2 oktober 2004: met 300.000 mensen op het museumplein
oktober 2003

buurten voor bewoners

De PvdA wil buurten weer teruggeven aan de bewoners. Voordat een buurt een plek wordt waar iedereen graag wil wonen, moet de leefbaarheid en veiligheid op orde zijn. En daarvoor moet in de oude wijken van de steden veel gebeuren: een offensief tegen verloedering. De kern van zo'n offensief is hard optreden tegen mensen die de boel verzieken, hulp, steun en opvang bieden aan mensen die het op eigen kracht niet redden en een pluim uitdelen aan al die mensen die er iedere dag weer het beste van weten te maken. In dit programmaboekje, dat een uitvloeiselis van een doorlopend reeks bezoeken aan wijken door het hele land, geeft de PvdA in praktische voorstellen aan waar zij zich in de landelijke en lokale politiek de komende jaren voor in zal zetten.
Dit boekje is 6 oktober gepresenteerd in de 20 wijken waar de fractie op 16 juni op onderzoek is uitgeweest. Voor verslag van mijn presentatie in de Utrechtse wijk Ondiep zie weblog van 6 oktober.
5 april 2004
Lang leve het VMBO: niemand zonder diploma van school!

Geen kind van school zonder diploma. Dat is het streven van de PvdA. Met veel leerlingen gaat het goed, maar er bestaan ook fikse problemen. Een kwart van de leerlingen op het VMBO verlaat de school zonder het gewilde papiertje. Daar moet verandering in komen. Dat bereik je niet door van bovenaf structuurwijzigingen aan scholen op te leggen, maar door scholen meer ruimte te geven voor eigen beslissingen. De politiek moet scholen daarin steunen. Ik ben in januari en november 2003 op het VaderRijncollege samen met de drie rode ingenieus (Jeroen Dijsselbloem, Diederik Samsom en Staf Depla) op onderzoek geweest in de praktijk (Zie voor het verslag de weblog van 3 november en "in de pers" het artikel in blad VVO). Mijn collega’s uit de fractie hebben dat op andere scholen in het land ook gedaan. Het resultaat van onze bevindingen hebben we vandaag op al die scholen gepresenteerd. Het bevat ons actieprogramma met voorstellen voor de Haagse politiek die er voor moeten zorgen dat de leraren, schoolleiding, ouders en leerlingen hun werk op school goed kunnen doen.
Bekijk het programmaboekje Leve het VMBO en het verslag van de reacties van de leraren van het Vaderrijncollege.

Vorige pagina