Opiniebijdragen
1 december 2009, Column voor EenVandaag
Het jaar van Van der Laan, en wel hierom!
Opinie in de Volkskrant 24 oktober 2009
Dure zorg door domme markt
Vierde artikel dat ik samen met Steven de Waal geschreven heb in de reeks over hoe de publieke sector beter kan presteren. DDeze keer over hoe domme marktwerking leidt tot oppotten van geld ipv gebruiken van geld voor goede kwaliteit onderwijs, zorg en wonen. Zeker in deze tijden waar overheidsfinanciën op orde gebracht moet worden iets wat we ons niet kunnen permitteren.
Lees verder
4 juli 2009
De PvdA moet antwoord geven
Een opiniestuk in de Volkskrant met een antwoord op de problemen in de publieke sector. Het niet oplossen hiervan raakt de kern van de democratie. Immers als burgers de politiek niet meer aan mogen spreken op de kwaliteit van de zorg, het onderwijs of het wonen, waarom zouden ze dan nog naar de stembus gaan.
Lees verder
19 juni 2009
Scheefwonen is geen probleem, wel te weinig betaalbare huur en koopwoningen
Socialisme & Democratie, mei 2009
Hoe verder met het voortgezet onderwijs? (2)
Het beroepsonderwijs: zonder maatwerk geen vakwerk
24 maart
Kamer moet brutaliteit van het kabinet niet meer pikken
Samen met Paul Kalma schreef ik een ingezonden artikel hoe de Tweede Kamer beter kan functioneren.
Lees verder
3 maart 2009, Trouw
Strenger toezicht is niet de oplossing
Toezichthouders in de publieke sector moeten weer luisteren naar de kritiek van de werkvloer. Lees verder
25 september 2008
Artikel in Renovatie
Over integriteit, kleine vve’s en toekomstige vaklui (pdf)
11 september 2008, NRC Handelsblad
Houd de dief: Uittreden woningcorparties is diefstal van rijksgelden en huurderspenningen
3 september 2008, De Volkskrant
Terug naar menselijke maat in non profit
Lees het ingezonden stuk dat ik samen met Steven de Waal van Public Space schreef
NRC Handelsblad 12 juni 2007
Stop de fusiegolf bij woningcorporaties
Geld, macht en aanzien
Financieel Dagblad 11 mei 2007
Hogere huren
Reactie op ingezonden brief over huurbeleid in FD van 8 mei 2007
3 juni 2008,
De Volkskrant
Liever dit beleid dan vrije markt
27 maart 2008, Tijdschrift Ouder en School
Veiligheid
Een kwaliteitsaspect van iedere school
26 maart 2008, Trouw (opinie)
Bouw meer én betaalbaar
februari 2008, Woonbondig
Stop de fusiegolf bij woningcorporaties (pdf)
oktober 2007, Nieuws! Kwartaalmagazine PvdA A'dam
De andere kant op kijken
3 maart 2007, NRC
Open brief aan Geert Wilders over dubbele nationaliteit
Deze brief schrijven Diederik Samsom, Jeroen Dijsselbloem en ik je omdat we ons zorgen maken. Zorgen omdat een legitieme vraag over de wenselijkheid van een dubbele nationaliteit voor politici nu is ontaard in een discussie over de loyaliteit van collega’s met een allochtone én islamitische achtergrond.
Lees verder
Aedes magazine 21 februari 2007
Kritiek op fusies is geen soundbite
Tijdschrift Nederlands Pensioen & beleggingsnieuws 20 juni 2006
brief uit Den Haag
Pensioen: Een profijtelijke vorm van solidariteit (pdf)
7 februari 2006, ingezonden stuk in Financieel Dagblad
PvdA wil dat het platteland niet alleen voor de rijken is
Volkskrant 26 januari 2006
Dekker laat aanpak topsalarissen zitten
De hoge salariëring van de directeuren van woningcorporaties kan de minister niets schelen constateert Staf Depla
Lees verder
De Volkskrant, Opinie 29 juni 2005
Niet alleen woning, ook buurt moet deugen
Corporaties, bewoners, gemeenten en de landelijke politiek zijn ontevreden over wat zij in buurten presteren. Men geeft elkaar de schuld en daar moet een einde aan komen. Er moeten meer betaalbare woningen worden gebouwd en de leefbaarheid van de buurten moet verbeteren. Corporaties moeten in grotere vrijheid kunnen opereren. Daar staat tegenover dat managers van corporaties die onvoldoende presteren hun functie kwijt raken.
Lees meer
De Volkskrant, 8 maart 2005
Huurplannen Dekker bevorderen segregatie
Inburgering of integratie is meer dan het behalen van het examen van de taalcursus. Integratie is ook met elkaar in een buurt wonen. Maar door de toenemende ruimtelijke segregatie wordt de kans op contact tussen verschillende bevolkingsgroepen steeds kleiner. Gevolg: witte en zwarte scholen, concentratie van achterstanden, discriminatie op de arbeidsmarkt en in het uitgaansleven.
Lees het artikel
Het Parool, 1 maart 2005
Minister Dekker zet huurstijging gewoon door
Een paar weken geleden nam het CDA nam met ferme woorden afstand van de plannen van minister Dekker om de huren vrij te geven. De voorgenomen liberalisatie van ruim 600.000 woningen moest van tafel, anders dreigden er ongelukken, met name voor de middeninkomens. Inmiddels heeft minister Dekker het compromis gepresenteerd dat zij met CDA en D66 sloot. Het CDA heeft de meest extreme kantjes van de plannen van Dekker weten bij te slijpen. Maar wie de brief van minister Dekker goed leest, moet concluderen dat de liberalisatie van de huren van 600.000 huurwoningen helaas niet van tafel is. De huren van deze woningen zullen fors gaan stijgen. Voor veel mensen zal dit compromis niet beter zijn dan de eerder voorgestelde liberalisatie.
Lees het artikel
De Gelderlander - Opinie 18-02-2005
Minister Dekker zet huurstijging gewoon door
De liberalisatie van de huren is niet van tafel, al wil minister Dekker dat doen geloven. De PvdA maakt andere keuzes stellen Staf Depla en Stijn Verbruggen.
Lees het artikel
Verschenen in Openbaar bestuur, 2005, nummer 2
Herpositionering woningcorporaties
Woningcorporaties zijn, sinds de invoering van het Besluit Beheer Sociale Huursector, private maat- schappelijke ondernemingen. Na ruim tien jaar heeft de politiek haar greep op de corporaties verloren. Corporaties varen hun eigen koers, de politiek of de bewoners kunnen hen vrijwel niet op hun prestaties afrekenen. In het licht van het tekort aan betaalbare woningen en het tekort schieten van de leefbaarheid in oudere buurten, is dit ongewenst. Een onderzoek van de Tweede Kamer moet oplossingsmogelijkheden in beeld brengen.
Lees het artikel
ROTTERDAMS DAGBLAD, opinie, 20 januari 2005
Voor doorsnee Rotterdammer geen nieuwbouw meer
Minister Dekker wil met een nieuw huurbeleid de maximumhuurprijs van ruim 600.000 huurwoningen in Nederland vrijgeven en verder liberaliseren. Hoewel gezegd wordt dat bewoners met huursubsidie er niet op achteruit zullen gaan, hebben mensen die net iets te veel verdienen pech. Zij zullen in rap tempo vele malen meer moeten betalen voor dezelfde woning.
Lees meer
13 december 2004
Ingezonden stuk in de NRC
Huurders die volgens het NRC teveel verdienen, moeten meer huur gaan betalen. Dit schrijft de krant nog geen 10 dagen nadat bekend werd dat de vermogens overschotten bij woningbouwcorporaties verder gestegen zijn. De zogenaamde scheefwoners moeten van het NRC hun huurwoning verlaten om plaats te maken voor mensen met lagere inkomens die nu jarenlang op de wachtlijst staan. Mooi dat de NRC opkomt voor de mensen met lage inkomens. Maar de wachtlijsten op de woningmarkt worden alleen opgelost als er meer woningen gebouwd worden. Verhogen van de huren leidt, ook volgens de recente CPB-studie, niet tot meer woningen. En meer woningen is de enige oplossing om de overspannen woningmarkt te temmen.
Lees het artikel
11 oktober 2004, aangeboden aan GPD-bladen
Ingrepen kabinet missen niet alleen sociaal-economisch doel maar doorbreken ook solidariteit
Na de vakbeweging en de voltallige oppositie, laat nu ook een keur van deskundigen geen spaan heel van de kabinetsvoorstellen om de fiscale tegemoetkoming voor VUT en prepensioen af te schaffen en een nieuwe levensloopregeling te introduceren. Of het nu om het CPB, de Rabobank, verbond van verzekeraars, economen, juristen of sociologen gaat; iedereen heeft kritiek. Toch blijft het kabinet volhouden dat haar aanpak de enige juiste is om de kosten van de vergrijzing op te vangen.
Lees meer
Ingezonden stuk op maandag 4 oktober 2004 in Financieel Dagblad.
Geen subsidie voor top pensioen
Bovenberg en Teulings vinden ook dat de vergrijzing vergt dat hogere inkomens meer betalen via hypotheekaftrek en fiscaliseren AOW. Maar waarom ontzien ze de pensioentop?
Lees meer
Volkskrant Forum zaterdag 2 oktober 2004
Nederland had het te goed, maar sommigen hadden het beter
Ten onrechte verwijt Lans Bovenberg de PvdA moeilijke keuze’s uit de weg te gaan, het onbehagen onder de mensen te bespelen en, als klap op de vuurpijl, mooi weer te spelen door boekhoudkundige trucs.
Lees meer
Artikel in Socialisme en democratie van september '04
De stad als emancipatiemachine
Staf & Paul Depla
Tijdens de laatste verkiezingscampagnes was de aanpak van oude wijken een belangrijk thema. Na de Fortuyn-revolte buitelden de politici over elkaar heen. Op zoek naar de verloren kiezer, de kiezer in de verloren wijken. Nauwelijks twee jaar later is het weer stil. Op het oog gebeurt er weinig waarmee de problemen in de oude wijken worden aangepakt. Hooguit zijn er mooie visies, maar weinig daden. Of zijn er grote woorden, zonder dito daadkracht. De nieuwe stilte roept de vraag op in hoeverre alle aandacht voor de wijken oprecht was. Of zou er bij nader inzien weinig aan de hand zijn in de oudere wijken van onze steden? Het antwoord is heel simpel. En duidelijk als wordt gekeken naar de ontwikkeling van bepaalde buurten. Buurten die de laatste jaren langzaam maar zeker afgleden. Soms een vooroorlogse arbeidersbuurt. Ergens anders een na-oorlogse flatwijk.
Lees verder (pdf-document)
Ingezonden brief geplaatst op 21 september in Trouw
Solidariteit is meer katholiek dan protestants
Het kabinetsbeleid is niet sociaal. Dat komt doordat calvinistische ministers het voor het zeggen hebben. Katholieken hebben traditioneel meer gevoel voor solidariteit.
Lees de brief.
ingezonden brief in het FD van 24 juni 2004
Gewone huizen voor gewone mensen
Iedereen is het er over eens. De enige manier om de wachtlijsten op de woningmarkt op te lossen is het bouwen van woningen. Drie particuliere verhuurders uit Amsterdam doen er in het FD van 17 juni daar nog een schepje bovenop. De huurprijsbescherming moet volgens hen worden afgeschaft omdat er nog steeds woningnood is. Dat is hetzelfde als zeggen dat de politie afgeschaft moet worden omdat er nog steeds winkeldiefstal plaats vindt.
Lees het artikel
7 juni 2004
Reactie van Jeroen Dijsselbloem en Staf Depla op de VVD-reactie op de uitspraken van Dijkstal. Alles moet gezegd kunnen worden, maar nu even niet.
27 april 2004
Reactie op Tjeenk Willink in Trouw
Tjeenk Willink, vice-voorzitter van de Raad van State, heeft vorige week flink uitgehaald naar het parlement. Incidentalisme en willekeur zouden de agenda van de Tweede Kamer bepalen. Politieke controle is afhankelijk geworden van de media en de Tweede Kamer verlegt de aandacht van controle achteraf naar controle vooraf. En - zo hoor je links en rechts om je heen- als de vice-voorzitter van de Raad van State dat zegt dan zal het wel waar zijn. Toch is er alle reden voor een bescheiden weerwoord.
Lees het artikel
Van vastgoedontwikkeling naar een evenwichtige samenlevingsopbouw
De mythe van de herstructurering
De leefbaarheid van onze steden vraagt om een nieuw offensief. Hoewel er goede resultaten in het land zijn te zien, is deze aanpak van de problematiek in oude wijken niet afdoende. De aandacht is nog te veel gericht op de kwaliteit van het vastgoed. Niet geheel ten onrechte, want er zijn in oude stadswijken veel slechte woningen die niet aan de normen van deze tijd voldoen. Maar als middel om te komen tot leefbare wijken is het volstrekt onvoldoende. Het hoog ingezette maar verschrompelde Grotestedenbeleid verandert daar weinig aan. Hoe kan de stad weer als emancipatiemachine werken en meer kansen bieden aan nieuwe en bestaande bewoners? Daar is veel meer voor nodig, zoals een evenwichtige samenlevingsopbouw.
Lees het artikel in Buildingbusiness van maart 2004 (pdf-bestand)

Artikel in het Financieel Dagblad van 23 maart
De vakbond van hoger personeel (de Unie) wijst de PvdA voorstellen voor een eerlijkere fiscale ondersteuning van de pensioenen af. De PvdA brengt de solidariteit, de belangrijke pijler onder ons pensioenstelsel, in gevaar aldus directeur Hans Vroon. Deze profijtelijke vorm van solidariteit tussen en binnen generaties is de kracht van ons pensioenstelselsysteem. Met dezelfde euro kan een beter pensioenresultaat worden geboekt. Lees het artikel.
Artikel voor GPD-bladen in de week van 15 maart
PvdA stelt eerlijkere pensioenbelastingen voor
De vakbond van hoger personeel (MHP) wijst in het FD van 13 maart de PvdA voorstellen voor een eerlijkere fiscale ondersteuning van de pensioenen af. De PvdA brengt de solidariteit, de belangrijke pijler onder ons pensioenstelsel, in gevaar aldus directeur Hans Vroon. Door samen voor het pensioen te sparen wordt er met dezelfde euro een beter pensioenresultaat geboekt. Deze profijtelijke vorm van solidariteit tussen en binnen generaties is de kracht van ons pensioenstelselsysteem. Daar zijn we het met de MHP over eens. De PvdA wil en zal die niet om zeep helpen. Lees het artikel.
6 maart 2004 in het Utrechts Nieuwsblad
Ook in Breukelen willen mensen met een laag inkomen wonen
Mensen met lage en midden inkomens moeten meer vrijheid hebben om te kiezen waar ze willen wonen. Die vrijheid hebben mensen met lage inkomens niet. Goedkope woningen zijn maar in een beperkt aantal wijken in Utrecht te vinden. Daarom is het voorstel ... lees meer

Hekken weg rond randgemeente voor mensen met lage inkomens
Woningbouwvereniging in Breukelen denkt dat mensen met lage inkomens in Utrecht de Hemaworst niet kunnen missen. Daarom stelt hij geen woningen met lage huren beschikbaar voor mensen uit Utrecht. Een reactie.
Essay t.b.v. Transforama manifestatie op 29/1
Buurten voor bewoners
Van vastgoedontwikkeling naar een evenwichtige samenlevingsopbouw

De leefbaarheid van onze steden vraagt om een nieuw offensief. Wachten tot alle herstructureringsplannen klaar zijn, duurt lang en kost veel geld. Alhoewel er goede resultaten in het land zijn te zien, is deze aanpak van de problematiek in oude wijken niet afdoende. Hoe komt dat? In de eerste plaats is de aandacht nog te sterk gericht op de kwaliteit van het vastgoed.
Meer aandacht is nodig om de stad weer als emancipatiemachine te laten werken en meer kansen te bieden aan nieuwe en bestaande bewoners. Een evenwichtige samenlevingsopbouw is hiervoor een voorwaarde. Lees meer.
Column, verschenen in het decembernummer van Lokaal Bestuur
Je hebt een handicap en wil verhuizen van Leiden naar Assen. Je nieuwe woning wil je voor de verhuizing laten aanpassen. Je dient tijdig een verzoek in. Kan niet. De aanvraag voor de WVG kan je pas aanvragen als je verhuisd bent. Of vraag aan leerkrachten in groep 8 hoeveel formulieren ze in moeten vullen voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Je dochter krijgt psychische hulp. Je gaat verhuizen. De intake moet weer helemaal van voren af aan gebeuren. Minister Donner is al tevreden als een gezinscoach bij de ... lees meer
Philips en Akzo verlaten solidair pensioenstelsel
(ingezonden artikel 6 december 2004 in het financieel dagblad)
Energiebesparing in nieuwbouwwoningen is noodzakelijk en mogelijk
Artikel in Cobouw november 2003
Buurten voor bewoners
Brabants Dagblad 4 oktober 2003
Kabinetsbeleid over VUT is contraproductief
Algemeen Dagblad 26 september 2003 PvdA wil vooral bouwen in de steden
Financieel dagblad april 2003
Het draait om het vertrouwen van de steden
Paul & Staf Depla
artikel in ESB (Economisch Statische Berichten)
OPEN RUIMTE HEFFING: GOED VOOR STAD EN PLATTELAND
Wat we onszelf moeten aanrekenen
Socialisme&Democratie, juni 2002
Bereikbaarheid Brabant omvat meer dan asfalt
Eindhovens Dagblad 22 november 2001

Bouwen in de wei moet meer kosten
Opiniestuk in Trouw, 23 mei 2001
Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen...
Opiniestuk in het Eindhovens Dagblad, 10 februari 2001,
Kabinet pakt ruimteverspilling nauwelijks aan
Opiniestuk in De Volkskrant, 30 december 2000
PvdA floreert alleen als het ideeëngoed bloeit
Opiniestuk in De Volkskrant, 13 november 2000