23 april 2010

Wet versterking vereniging van eigenaren aangenomen

De PvdA wil achterstallig onderhoud en verloedering in wijken tegengaan. De gemeente moet de mogelijkheid krijgen om preventief in te grijpen bij gebrekkig functionerende VvE’s om achterstallig onderhoud en verloedering te voorkomen. Dit is in het belang van de leden van de VvE. Het is slecht als iemand ergens prettig woont en omdat de VvE niet functioneert het onderhoud niet gepleegd wordt. Dat wil de PvdA voorkomen. De PvdA wil dat gemeenten de bevoegdheid geven om in kwetsbare buurten VvE’s aan te spreken en een onderhoudsplan af te dwingen. Daarom goed dat Tweede Kamer de wet , enigszins verbeterd met amendementen van SP, PvdA en CDA, heeft aangenomen.
Lees hieronder mijn inbreng
Voorzitter
De PvdA wil achterstallig onderhoud en verloedering in de wijken tegengaan. De gemeente moet de mogelijkheid krijgen om preventief in te grijpen bij gebrekkig functionerende VvE's om achterstallig onderhoud en verloedering te voorkomen. Preventief ipv achteraf met grote subsidies of achteraf repressief door aanschrijvingen op basis van de Woningwet. Dit in het belang van leden van de VvE en de bewoners in de buurt van het complex. In het belang van de leden van de VvE omdat je zal ergens prettig wonen , maar de VvE functioneert niet waardoor het onderhoud niet gepleegd wordt. Ook biedt het mogelijkheid voor bescherming tegen malafide eigenaren die het appartement louter alleen gebruiken ter speculatie.
De PvdA wil dat gemeenten de bevoegdheid geven om in kwetsbare buurten VvE's aan te spreken en een onderhoudsplan af te dwingen.

Eind 2006 heeft de PvdA het actieplan VvE "Voorkom verloedering!" gepresenteerd. Een aantal voorstellen uit dit actieplan van de PvdA worden in dit wetsvoorstel geregeld. Daarom steunen we dit wetsvoorstel.

Voorzitter
Dit wetsvoorstel wil de achteruitgang van buurten en wijken als gevolg van gebrekkig onderhoud van appartementen door de afwezigheid van een actieve vereniging van eigenaars voorkomen of keren. Dit wetsvoorstel regelt dat gemeente in staat worden gesteld om invloed uit te kunnen oefenen op vve's (bijeenroepen vergaderingen etc) en indien nodig ook aanvullende eisen te stellen aan de onderhoudsplannen, voordat gemeenten in de fase komen dat het nemen van bestuursrechterlijke handhavingmaatregelen vanwege een daadwerkelijke schending van de Woningwet noodzakelijk is.

Voorzitter
Het wetsvoorstel stelt gemeenten in staat om de besluitvorming van de VvE te steunen en onwillende leden tot medewerking te verplichten. Ook regelt dit wetsvoorstel dat de gemeente een VvE kan verplichten tot het opstellen van een onderhoudsplan en tot het van kracht laten blijven van dat plan gedurende de looptijd als het gaat om een gebouw dat in een gebied ligt waarin de leefbaarheid naar oordeel van B&W onder druk staat.

Wij steunen het wetsvoorstel.

Maar met SP en meestal met CDA dienen we vier amendementen in.
  1. in het burgerlijk wetboek betreffende het appartementsrecht is nog niet geregeld dat VvE's elektronisch formeel met de leden kan communiceren. Dat wordt geregeld in amendement 10. Ook steunen we het amendement nr 11 waarin geregeld wordt dat ook geld op zij gelegd wordt voor de langere termijn groot onderhoudskosten.

  2. In de wet is vastgelegd dat de VvE gedwongen kan worden om een onderhoudsplan te maken. Het amendement nr 12 regelt dat de het reservefonds moet worden gevuld om dit plan uit te kunnen voeren. BenW kunnen dat afdwingen dat onderhoudsplan wordt uitgevoerd. Anders kan het een papieren werkelijkheid worden.

  3. Bij nieuwbouw sluit ontwikkelaar , voordat vve bestaat al contract af met beheerkantoor. Dit vinden wij ongewenst. In het amendement nr 9 wordt geregeld dat er geen beheercontracten van meer dan 2 jaar mogen worden afgesloten zolang niet 2/3 van de appartementen verkocht zijn. Op die manier wordt voorkomen dat nieuwe eigenaren niet van allerlei dure contracten afkunnen. En in amendement 14 breiden we het repertoire van gemeente uit. Ze mogen aan de ledenvergadering ook voorstellen het beheer aan een beheerder uit te besteden. Natuurlijk kunnen de leden over dat voorstel gewoon stemmen.

  4. We steunen het amendement nr 13 van SP niet die VvE's die vaker slecht functioneren (binnen 5 jaar) dwingen te fuseren.

  5. Ook steunen we amendement SP die voorschrijft om bepaald minimaal bedrag in onderhoudsfonds te storten niet. Het kan leiden tot heel papierencircus dat elke VvE een plan moet maken (papierenplannen) en het is moeilijk een norm te bedenken die werkbaar is.
Voorzitter
Tot slot. Goed functionerende VvE is in het belang van de buurten en hun bewoners. Ik ben blij dat dit ik dit wetsvoorstel nog heb mogen behandelen. Kan ik weer een krulletje zetten achter het realiseren van een mijn actieplannen. Na het actieplan over aanpakken huisjesmelkers is het actieplan VvE nu ook bijna gerealiseerd.

Vorige pagina