14 april 2010

Het mbo blijft met de komst van Ahmed Marcouch bij de PvdA in goede handen

De Staatssecretaris neemt mijn voorstel voor onderzoek/advies naar kwalificatiedossiers over.
Lees hier onder mijn inbreng in het debat over het beroepsonderwijs
Voorzitter
Het beroepsonderwijs is uniek in Nederland. Door goede samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven is jeugdwerkloosheid zo laag in Nederland tov andere Europese landen

Maar voorzitter,
De Kwaliteit van het beroepsonderwijs schiet helaas echter nog op te veel plaatsen tekort. Dat heeft niks met nieuwe onderwijsprogramma's te maken maar met slechte organisatie van het onderwijs. Daar hebben we onlangs debat over gehad. En dat is geen incident als we de rapportage van mbo-2010 lezen. We lezen in de conclusies dat er meer aandacht wordt besteed aan de bedrijfsvoering, professionalisering, bijscholing et. Maar de hoofdaanbeveling is dat diezelfde bedrijfsvoering, professionalisering en bijscholing speerpunten van de roc's tot zeker 2015 moeten zijn. Kortom: het is nog niet goed genoeg en het moet nog veel beter. We willen gewoon goed onderwijs met voldoende onderwijstijd, stagebegeleiding en docenten.
Daarom:
  1. De aanbeveling van mbo2010 overnemen om het toezichtkader en de werkwijze van de inspectie voor het beroepsonderwijs te herzien. Want er zijn erg veel klachten. Waarom is dat door ingrijpen van de inspectie dat niet veel sneller verbeterd? Oftewel is het inspectietoezicht wel adequaat genoeg om goed onderwijs te krijgen. Ik wil nadrukkelijk opmerken dat een nog bureaucratischer toezicht de kwaliteit niet beter maakt. Graag een toezegging.

  2. We willen maatwerk. De goede moeten niet onder de kwade leiden. En de slechte opleidingen moeten zich niet achter het gemiddelde kunnen verschuilen. Dus geen generieke maatregelen maar de directies op matje roepen. Wat heeft dat concreet opgeleverd? Ik hoor veel te weinig van de raden van toezicht. Gaat u die ook aanspreken?

  3. goed dat u de zeer zwakke opleidingen na een jaar gaat sluiten. Maar wanneer worden de gegevens van de individuele opleidingen over tevredenheid docenten, studenten en werkgevers openbaar? En zou het niet goed zijn om net als in de zorg hulpdiensten naar de zeer zwakke opleidingen te sturen . Ze worden dan bijgestaan en het management staat in zijn hemd omdat ze het niet zelf aangepakt hebben. En de grote ego's moeten daar gevoelig voor zijn.

  4. Wat de PvdA betreft gaan we de urennorm voor MBO 1 en 2 uitbreiden van 850 naar 1000 uur. Omdat we het onderwijs niet op willen zadelen met onmogelijke opdrachten doen we daar ook boter bij de vis.
Kwalificatiedossiers tegen het licht houden
In de kwalificatiedossiers is het wat vastgelegd. Wat moet iemand kennen en kunnen om een diploma te kunnen halen. Een keer in de zoveel tijd moeten die kwalificatiedossiers aangepast worden aan de nieuwe eisen van de beroepspraktijk. Het gaat om kennis, vaardigheden en beroepshouding. Kortom dat is de kern van het "wat" en uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de politiek.

Vorig jaar hebben we daar een aantal moties voor aangenomen: het niveau van de vakkennis moet omhoog; de aansluiting met vmbo en hbo moet beter; de invloed van docenten bij het maken van de dossiers moet groter. Ik wil van de Stas precies weten wat daar nu een jaar later van terecht is gekomen?

Ik hoor echter nog steeds klachten en die klachtenstroom lijkt toe te nemen nu de nieuwe examens moeten worden afgenomen. Niet alleen van docenten maar nu ook van een toenemend aantal directeuren.

Daarom willen we vooruitlopend op de wetsbehandeling die het nieuwe parlement na 9 juni ter hand gaat nemen een advies van docenten, werkgevers en roc's over de kwalificatiedossiers. Er is net een stichting voor het beroepsonderwijs opgericht. Dus die kan bewijzen of ze meerwaarde hebben door met een goed advies te komen. Waar moeten ze over adviseren:
  1. biedt de kwalificatiestructuur wel genoeg ruimte voor de grote verschillen tussen aan de ene kant opleidingen als verpleging en meubelmakerij en aan de andere kant ict en handel?

  2. de omschrijving van het beroep moet vertaald worden in werkprocessen en wat je voor kennis, vaardigheden je daarvoor in de praktijk moet kunnen brengen. Maar in de kwalificatiedossiers moet daar een tussenstap gemaakt worden. Alles wordt vertaald in 25 competenties. Leidt dat niet tot te veel veralgemenisering van het onderwijs? Dit komt nu vooral bij de examens aan het licht. Als je een boot kan maken krijg je geen examen omdat alle competenties apart afgevinkt moeten worden. Maar andersom kan het ook voorkomen. Je hebt alle competenties afgevinkt onder toezicht van 2 examinatoren maar je kan geen boot maken maar je krijgt wel je diploma. Volgens mij zit hier de onvrede van veel docenten. Bovendien gaat steeds meer onderwijstijd en geld in examinering zitten.

  3. zijn de kwalificatiedossiers niet te dicht geregeld. Moet er niet meer ruimte komen voor regionaal overleg tussen scholen en bedrijfsleven. En kunnen er , zeker voor de voltijdse opleidingen, niet fors gesnoeid worden in het aantal studierichtingen. Dus jongeren breder opleiden, met ruimte voor specialisatie.

  4. hoe zorgen we ervoor dat docenten een belangrijkere rol spelen in het maken van die dossiers zodat docenten ze kunnen vertalen naar onderwijsprogramma's die ze kunnen geven

  5. wat is de meerwaarde voor de kwaliteit als we de examens voor beroepsvakken meer gaan standaardiseren
Bevlogen docenten
goed onderwijs valt of staat met bevlogen en bevoegde docenten. Daarom de aangenomen motie over bevoegdheid en bekwaamheid van docenten in het beroepsonderwijs. Dat was niet voor niks. Want uit brief staatssecretetaris blijkt toch dat nadere actie noodzakelijk is. Dat steunen we. Goed dat de stas gaat onderzoeken hoe roc's gebruik maken van mogelijkheid om docenten in te zetten voor een ander vak dan waarvoor ze zijn opgeleid en consequenties voor het onderwijs en eventuele gewenste oplossingen.

Voorzitter
bestuurders van roc zijn verantwoordelijk voor kwaliteit van het onderwijs. Maar een aantal roc's zijn zo groot dat ze geen idee hebben wat er op de werkvloer speelt. Daarom willen we de menselijke maat weer terug in het onderwijs. Verdere fusies aan banden door fusietoets. Schaalverkleining actief bevorderen en experimenteren met financiering naar afzonderlijke vestigingen ipv naar overkoepelende besturen. (amendement van directeuren in pv bestuurders)

Het is mijn laatste ao over het mbo. Het onderwijs wat mij aan het hart gaat. Dat is de reden waarom ik kritisch ben. Ik kan docenten, studenten en directies echter geruststellen. Ahmed Marcouch komt op de lijst voor de PvdA te staan. Die zal met minstens evenveel passie en hart voor het beroepsonderwijs zich in blijven zetten voor de kwaliteit van ons beroepsonderwijs.

Vorige pagina