3 december 2009

FinanciŽle situatie corporaties valt mee

De NOS heeft onderzoek gedaan naar financiŽle positie corporaties. Ze zouden in 2008 2 miljard verlies geleden hebben. Gelukkig bleek uit de brief van de Minister (pdf) dat de werkelijkheid een stuk positiever is. Corporaties verdiende dit jaar 600 miljoen. Maar toch genoeg reden voor spoed algemeen overleg, immers corporaties zijn een onmisbare schakel in de volkshuisvesting. Het ao ging niet door omdat de minister vast zat in de file. Daarom in januari verder omdat de brief de grootste zorgen weg genomen heeft.
Hieronder mijn inbreng.
Spreektekst algemeen overleg financiele situaties corporaties

Voorzitter
Corporaties zijn een onmisbare schakel in de volkshuisvesting. Zij zorgen voor betaalbare woningen voor mensen die financieel of sociaal niet in staat zijn zich op de vrije woningmarkt te redden. Zij dragen bij aan de leefbaarheid van buurten en aan de ongedeelde stad. Als het nos-journaal dan meldt dat de corporaties 2 miljard euro verlies lijden maken we ons zorgen of deze publieke doelen in gevaar komen.

Gelukkig geeft de brief van de minister een ander licht op dit verlies. Ten eerste blijkt dat het verlies volgens die rekenmethode geen 2 miljard is maar 600 miljoen. En volgens de berekeningen van het centraal fonds is het verlies geen 2 miljard , maar is het resultaat zelfs beter dan in 2007 toen het 140 miljoen positief was. En is het balanstotaal toegenomen van ruim 101 miljard naar 106 miljard.

Als er in 2008 al sprake zou zijn van verslechtering van de financiŽle positie dan is dat voor een groot deel te wijten aan de goede maatschappelijke prestaties van corporaties.
 1. 2008 was een topjaar qua bouwproductie. Het maatschappelijk vermogen werd ingezet.
 2. het aantal woningen dat geschikt is voor ouderen en gehandicapten is verder gegroeid
 3. er is meer uitgegeven aan leefbaarheid van buurten en het onderhoud van woningen (inclusief energiebesparing)
Een deel van de verliezen zijn ook boekhoudkundig van aard. Neem voorbeeld van SSHU.

Maar toch ook reden voor zorg.
 1. Er zijn corporaties op het projectontwikkelpad gegaan. De opbrengsten daarvan zouden dan ten goede komen aan de volkshuisvesting. Maar uit de cijfers blijkt dat het niet iedereen een succesvolle Robin hoods is. Zo verwacht de commissaris van de Key dat ze na het verlies van 2008 ook in 2009 verlies leiden vanwege verliezen op projecten met hoge huren en grondaankopen. Hetzelfde geldt voor stadsgenoten.
  De minister laat in zijn staatje zien dat de incidentele tegenvallers bij Woonbron, SGBB, Rochdale, St Servatius verantwoordelijk zijn voor 450 miljoen euro. Ook rentree staat in het staatje. Die heeft in 2008 nog positief resultaat geboekt. Hoe kan dat gezien het feit dat u hem onder curatele heeft gesteld? Per saldo wordt er 70 miljoen verdient op koophuizen. Maar op verbindingen wordt volgens CFV nog steeds sterk verlies geleden. Graag een toelichting.
  Ik begrijp dat corporaties wakker zijn geworden en meer aan het nadenken zijn over risicobeheersing. Geen overbodige luxe.

 2. de netto bedrijfslasten blijven stijgen. Fors meer dan inflatie. Hetzelfde geldt voor de directiesalarissen. De situatie verslechtert maar de salarissen blijven fors stijgen, alhoewel ik moet eerlijk zijn geen 14% maar nog maar 7%.
  Daarom goed dat ik uit het NRC van gisteren begrijp dat de Minister corporaties aanspreekt en tot acties dwingt wiens bedrijfslasten ruim boven het landelijk gemiddelde laten groeien. Klopt dat bericht en hoeveel corporaties heeft u zoín brief gestuurd?

 3. de onrendabele toppen blijven toenemen. De druk om de huren te verhogen om zo de onrendabele toppen te verlagen is het paard achter de wagen spannen. We willen immers de woningen betaalbaar houden. Daarom erg belangrijk dat minister samen met de sector programma gaat maken om prijs/kwaliteitverhouding van nieuwbouw te verbeteren.

 4. de rente staat op historisch lag niveau. De corporatiesector is kapitaalsintensief. En de verwachting is (WSW) dat de rente gaat stijgen. Wat betekent dat voor de financiŽle toekomst van de sector? En moeten we dan niet kritisch zijn op waar kapitaal voor wordt ingezet?

 5. Het gaat niet zozeer slecht met het vermogen als wel met de cash flow.

 6. de vpb. Volgens het CFV schatten de corporaties de acute vpb op 400.000 euro. 250 corporaties houden rekening met betaling van 185 miljoen. De rest verwacht ďmet een verrekenbare post van dezelfde orde van grootte die in latere jaren van invloed kan zijn op de te betalen vpbĒ. Graag een toelichting.
  Klopt het dat corporaties die grootste verliezen hebben geleden geen Vpb hebben betaald en dat dat dus niet de oorzaak van de verliezen kunnen zijn?

 7. Op lange termijn is het draaiende houden van corporaties door verkoop van woningen geen duurzaam verdienmodel. Zeker niet in krimpgebieden

 8. Het valt op dat AEDES alleen de oorzaken van de financiŽle situatie buiten de corporaties legt. De vpb, de BTW , de economische situatie. Allemaal waar. Maar het zou ze sieren als ze ook de hand in eigen boezem steken. Want klopt de stelling van AEDES dat de slechte financiŽle situatie vooral door overheidsbeleid komt of kloppen de gegevens van het centraal fonds dat met name interne oorzaken veroorzaakt door corporaties zelf de grootste oorzaak zijn dat de positieve prognoses niet gehaald zijn?
Dit alles overziend is het goed als:
 1. de sector er alles aan gaat doen het risicobeheer beter op orde te krijgen
 2. de beheerslasten in de klauwe te krijgen
 3. de sector eindelijk het alternatief voor de vogelaar heffing gaat uitwerken
 4. de sector de vele verbindingen gaat heroverwegen en de sociale taak centraal te stellen
 5. de minister bij de heroverweging een toetspunt maakt of de voorstellen het de corporatiebranche mogelijk maakt om duurzaam haar maatschappelijke taak te kunnen blijven vervullen.
 6. Dan blijft centraal staan waar het om begonnen is: de bewoners en hun buurt.
Tot slot voorzitter
Deelt de minister onze opvatting dat de corporatiesector behoefte heeft aan directeuren die de volkshuisvesting centraal hebben staan en niet de projectontwikkeling. En deelt de minister onze opvatting dat door de slechte cijfers directeuren van corporaties waar het slecht gaat niet vervangen moeten worden door boekhouders maar door bevlogen directeuren die de volkshuisvesting centraal stellen maar ook goed met centen om kunnen gaan. Die zijn er genoeg en die balen er terecht van dat hun vele goede werk telkens overschaduwd worden door de schandalen en miskleumen.

Vorige pagina